เลือกหน้า

      ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบ จำนวน 983,252 ไร่ ในท้องที่รวม 6 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ มีอุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ  มีวนอุทยาน ในสังกัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่      วนอุทยานน้ำตกผาหลวง วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง วนอุทยานดงบังอี่ วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานป่าสนหนองคู โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้มและกลุ่มป่าภูพานมีผืนป่าเชื่อมต่อกับผืนป่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเรียกว่า ผืนป่าสามเหลี่ยมมรกต อันมีความอุดมสมบูรณ์ ทอดตัวยาวตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ประกอบไปด้วย         ความหลากหลายทางชีววิทยาเป็นดินแดนที่เคยพบกรูปรีมาก่อน ซึ่งปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว นอกจากนั้นแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรม ได้ค้นพบอารยธรรมขอม
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ 3,000 – 4,000 ปี ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ  
ภาพแกะสลักนูนต่ำ บริเวณผามออีแดง ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ทุ่งดอกไม้ป่าตามรอยเสด็จ กลุ่มหินประติมากรรมเสาเฉลียง จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ประวัติศาสตร์สมรภูมิรบ บริเวณเนิน 500 น้ำตกห้วยหลวงที่เป็นน้ำตกที่มีความสูงและความสวยงามมากที่สุดในอีสานใต้ ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  เป็นต้น

                   ภารกิจความรับผิดชอบ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ดังนี้

 การเพิ่มพื้นที่ป่า

 การทวงคืนผืนป่า

 การสร้างการมีส่วนร่วม

 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

การดำเนินงานด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว

งานวิจัย

งานด้านการป้องกันการลาดตระเวน (Smart Patrol)

การใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563

ผลงานอื่นที่สำคัญ (การปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 4.0)

                    การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีเป้าหมายเพื่อก้าวเข้าสู่การปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 4.0 อย่างแท้จริง เพื่อคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์  นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจในการรับบริการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ  คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

ามเป็นมา

ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบ จำนวน 983,252 ไร่ ในท้องที่รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย      อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว และมีวนอุทยานในสังกัดจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง วนอุทยานดงบังอี่ วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานป่าสนหนองคู โดยส่วนอุทยานแห่งชาติได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติแผนงาน/แผนงานงบประมาณจากทั้งงบประมาณปกติและเงินนอกงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการในกิจกรรม/โครงการต่างๆ