เลือกหน้า

   งบประมาณปกติ แบ่งออกเป็น

   1) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ป่าไม้ กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

   2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบ
บูรณาการ (ด้านอุทยานแห่งชาติ) กิจกรรมป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า (ด้านอุทยานแห่งชาติ)