เลือกหน้า

   เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

   เป็นเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย โดยได้จากค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ที่พักและบริการ ค่าเปรียบเทียบปรับและเงินบริจาค สามารถนำไปดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล และพัฒนาอุทยานแห่งชาติ หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกทั่วไปในด้านการบริการ ความปลอดภัย และให้ความรู้แก่ประชาชน